Souhlas se zpracováním zvláštních osobních údajů

I. Potvrzení o seznámení se se zásadami zpracování osobních údajů

Prohlašuji, že jsem plně seznámen/a se zásadami o zpracování osobních údajů uveřejněných na webových stránkách www.znesnaze21.cz, tudíž jsem informován/a o veškerých mých právech, jež v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i zvláštních osobních údajů, mám.

II. Souhlas se zpracováním zvláštních osobních údajů

Tímto uděluji výslovný souhlas Nadačnímu fondu pomoci, IČO 243 03 437, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha (dále jako „Nadační fond pomoci“), jakožto správci v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“) a to:

  • ke zpracování, shromažďování a evidenci zvláštních osobních údajů, zejména pak údajů o mém zdravotním stavu, jakož i dalších zvláštních osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 9 GDPR,

  • ke shromažďování, zpracovávání a evidenci údajů ve věcech týkajících se správního řízení, v nichž jsem/byl/a jsem účastníkem;
  • ke shromažďování, zpracovávání a evidenci údajů ve věcech týkajících se trestního řízení, ve kterém jsem vystupoval/a/vystupuji jako poškozený/á.

(dále jako „zvláštní osobní údaje“)

Souhlas je poskytován za účelem zpracování záležitosti, se kterou jsem se na Nadační fond pomoci obrátil, a to za účelem založení a konání projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21.

Jsem srozuměn/a s tím, že poskytnuté zvláštní osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem:

  • posouzení podmínek pro založení projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21, a pro vedení související nezbytné dokumentace; a/nebo
  • vedení evidence potřebných, pro něž je založena a konána projektová sbírka v rámci projektu znesnáze21, a kterým je následně poskytnut nadační příspěvek v souladu s darovacími podmínkami uveřejněným na webových stránkách www.znesnaze21.cz; a/nebo
  • kontroly použití poskytnutého nadačního příspěvku související s naplněním příslušné smlouvy o nadačním příspěvku a využitím nadačního příspěvku k účelu, pro který byl poskytnut.

Souhlas poskytuji na dobu nezbytně nutnou pro posouzení a vyřízení žádosti, v případě schválení nadačního příspěvku nebo založení projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21 na dobu následné spolupráce a na dobu nezbytné archivace. V případě nezbytné archivace výslovně souhlasím s tím, aby osobní údaje byly uchovávány v listinné formě v archivu a v elektronických formách (databáze) po dobu 5 let, poté skartovány a z elektronických forem uchovávání vymazány. Souhlas poskytuji pouze Nadačnímu fondu pomoci, který bez zákonem stanovených případů nesmí osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Beru na vědomí, že mám zejména právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování zvláštních osobních údajů po dobu ode dne udělení tohoto souhlasu do jeho odvolání.

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že Nadační fond pomoci provádí zpracování zvláštních osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu požádat o vysvětlení a požadovat, aby Nadační fond pomoci jakožto správce a zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Jsem srozuměn/a s tím, že v případě nezaložení projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21, mám právo do 30 dnů od doručení oznámení o nezaložení projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21 písemně (e-mailem na adrese info@nfpomoci.cz) požádat o navrácení všech dokumentů, které byly v souvislosti s žádostí poskytnuty ve fyzické podobě. Tyto dokumenty budou zaslány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb formou doporučeného psaní nebo po předchozí dohodě vyzvednuty osobně na kontaktní adrese Boleslavova 11, 140 00 Praha 4. Beru na vědomí, že v případě, že o tyto dokumenty výslovně nepožádám, tak budou tyto dokumenty ve výše uvedené lhůtě smazány a skartovány.

III. Udělení souhlasu se zpracováním zvláštních osobních údajů a potvrzení o seznámení se se zásadami zpracování osobních údajů za třetí osobu

Jsem-li zákonným zástupcem nebo opatrovníkem třetí osoby, uděluji souhlas se zpracováním zvláštních osobních údajů ve znění výše uvedeném za tuto třetí osobu.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním zvláštních osobních údajů.