SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ZVLÁŠTNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro založení sbírky

I. Potvrzení o seznámení se se zásadami zpracování osobních údajů

Prohlašuji, že jsem plně seznámen/a se zásadami o zpracování osobních údajů uveřejněných na webových stránkách www.znesnaze21.cz, tudíž jsem informován/a o veškerých mých právech, jež v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i zvláštních osobních údajů, mám.

II. Souhlas se zpracováním zvláštních osobních údajů

Tímto uděluji výslovný souhlas Nadačnímu fondu pomoci, IČO 243 03 437, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha (dále jako „Nadační fond pomoci“), jakožto správci v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“) a to:

  • ke zpracování, shromažďování a evidenci zvláštních osobních údajů, zejména pak údajů o mém zdravotním stavu, jakož i dalších zvláštních osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 9 GDPR,
  • ke shromažďování, zpracovávání a evidenci údajů ve věcech týkajících se správního řízení, v nichž jsem/byl/a jsem účastníkem;
  • ke shromažďování, zpracovávání a evidenci údajů ve věcech týkajících se trestního řízení, ve kterém jsem vystupoval/a/vystupuji jako poškozený/á.

(dále jako „zvláštní osobní údaje“)

Souhlas je poskytován za účelem zpracování záležitosti, se kterou jsem se na Nadační fond pomoci obrátil, a to za účelem založení a konání projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21.

Jsem srozuměn/a s tím, že poskytnuté zvláštní osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem:

  • posouzení podmínek pro založení projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21, a pro vedení související nezbytné dokumentace; a/nebo
  • vedení evidence potřebných, pro něž je založena a konána projektová sbírka v rámci projektu znesnáze21, a kterým je následně poskytnut nadační příspěvek v souladu s darovacími podmínkami uveřejněným na webových stránkách www.znesnaze21.cz; a/nebo
  • kontroly použití poskytnutého nadačního příspěvku související s naplněním příslušné smlouvy o nadačním příspěvku a využitím nadačního příspěvku k účelu, pro který byl poskytnut.

Souhlas poskytuji na dobu nezbytně nutnou pro posouzení a vyřízení žádosti, v případě schválení nadačního příspěvku nebo založení projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21 na dobu následné spolupráce a na dobu nezbytné archivace. V případě nezbytné archivace výslovně souhlasím s tím, aby osobní údaje byly uchovávány v listinné formě v archivu a v elektronických formách (databáze) po dobu 5 let, poté skartovány a z elektronických forem uchovávání vymazány. .

Beru na vědomí, že mám zejména právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně buď elektronicky zprávou na e-mailovou adresu info@nfpomoci.cz nebo dopisem na adresu znesnáze21, Boleslavova 43/11, 140 00 Praha 4. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování zvláštních osobních údajů po dobu ode dne udělení tohoto souhlasu do jeho odvolání.

Prohlašuji, že tento souhlas poskytuji svobodně a že jsem si vědom/a toho, že není mou povinností předmětné osobní údaje Pořadateli poskytnout, tedy tento souhlas poskytuji dobrovolně.

III. Udělení souhlasu se zpracováním zvláštních osobních údajů a potvrzení o seznámení se se zásadami zpracování osobních údajů za třetí osobu

Jsem-li zákonným zástupcem nebo opatrovníkem třetí osoby, uděluji souhlas se zpracováním zvláštních osobních údajů ve znění výše uvedeném za tuto třetí osobu.