DAROVACÍ PODMÍNKY

Nadačního fondu pomoci

Preambule

Tyto darovací podmínky (dále jako „Darovací podmínky“) upravují podmínky pro založení projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21 ve prospěch Potřebného (dále jako „Projektová sbírka“), práva a povinnosti vzniklé na základě uzavřené Darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci, IČO 243 03 437, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaném v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 915 (dále jako „Nadační fond pomoci“), jakožto zprostředkovatelem peněžního daru pro Obdarovaného, a práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené mezi Obdarovaným a Nadačním fondem pomoci.

I. Definice

Bankovním účtem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí bankovní účet č. 4004040040/5500 a bankovní účet č. 2302302388/5500, vedené u Raiffeisenbank a.s., založené pro účely konání veřejné sbírky Nadačním fondem pomoci, na které mohou Dárci přímo nebo prostřednictvím Obchodníka zasílat své dary pro Potřebného. Variabilní symbol pro zasílání darů pro Potřebného bude uveden vždy u příslušné Projektové sbírky.

Dárcem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba či právnická osoba, která zasílá peněžní prostředky přímo nebo prostřednictvím Obchodníka na Bankovní účet za účelem podpoření Projektové sbírky na pomoc Potřebnému.

Darovací smlouvou se v těchto Darovacích podmínkách rozumí smlouva uzavřená mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. Občanského zákoníku, prostřednictvím které Dárce převede vlastnické právo k peněžním prostředkům určeným pro Potřebného na Nadační fond pomoci.

Občanským zákoníkem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Obdarovaným se v těchto Darovacích podmínkách rozumí Potřebný po ukončení Projektové sbírky založené v jeho prospěch a po zaslání vybrané finanční pomoci ponížené o Poplatek v rámci Projektové sbírky z Bankovního účtu Nadačním fondem pomoci.

Obchodníkem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí podnikatel nebo jiná osoba, která je smluvním partnerem Nadačního fondu pomoci a na jejichž webových stránkách je umístěno darovací okénko (widget) za účelem možnosti podpořit konkrétní Projektovou sbírku Dárcem.

Poplatkem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí poplatek na úhradu nákladů spojených s konáním Projektové sbírky ve výši 4 % ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o veřejných sbírkách“), jež bude automaticky uhrazen před odesláním vybrané částky v rámci Projektové sbírky z peněžních prostředků získaných v rámci konané Projektové sbírky pro Potřebného.

Potřebným se v těchto Darovacích podmínkách rozumí fyzická osoba, jež se dostala do tíživé životní situace a pro niž je Projektová sbírka pořádána.

Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku se v těchto Darovacích podmínkách rozumí smlouva uzavřená mezi Potřebným a Nadačním fondem pomoci, na základě níž Nadační fond pomoci poskytne Potřebnému nadační příspěvek pro účel založené Projektové sbírky ve výši celkové vybrané částky v rámci Projektové sbírky ponížené o Poplatek.

Projektovou sbírkou se v těchto Darovacích podmínkách rozumí sbírka založená v rámci Projektu znesnáze21 formou Projektové sbírky ve prospěch Potřebného na základě žádosti o založení takovéto Projektové sbírky vyplněné prostřednictvím Webových stránek Nadačního fondu pomoci, přičemž takováto Projektová sbírka probíhá zpravidla po dobu 1 až 3 měsíců ode dne zahájení této Projektové sbírky, a to vždy podle závažnosti účelu, za kterým je Projektová sbírka založena, přičemž každá jednotlivá projektová sbírka bude mít přidělen svůj vlastní variabilní symbol.

Webovými stránkami se v těchto Darovacích podmínkách rozumí internetové stránky www.znesnaze21.cz Nadačního fondu pomoci zřízené pro projekt znesnáze21.

znesnáze21 se v těchto Darovacích podmínkách rozumí projekt Nadačního fondu pomoci založený Nadačním fondem pomoci za účelem konání Projektových sbírek pro Potřebné a následné poskytování nadačních příspěvků ve výši vybraných částek v rámci jednotlivých Projektových sbírek pro Potřebné ponížené o Poplatek.

Žadatelem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba či právnická osoba, která prostřednictvím Webových stránek vyplnila formulář s žádostí o zahájení Projektové sbírky pro Potřebného. Žadatel může být osoba shodná s Obdarovaným.

II. Základní ustanovení

 1. Tyto Darovací podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti mezi Žadatelem a Nadačním fondem pomoci, vzájemná práva a povinnosti mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci vzniklá na základě uzavřené Darovací smlouvy, vzájemná práva a povinnost mezi Obdarovaným a Nadačním fondem pomoci vzniklá na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, a v neposlední řadě jakákoliv vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souladu s provozováním Projektové sbírky.
 2. Akceptace těchto Darovacích podmínek Žadatelem, Potřebným, resp. Obdarovaným, je podmínkou pro založení a konání Projektové sbírky, přijímání darů od Dárců a následném poskytnutí nadačního příspěvku ve výši částky vybrané v Projektové sbírce ponížené o Poplatek Potřebnému.
 3. Odesláním žádosti o založení Projektové sbírky ve prospěch Potřebného, vysloveným souhlasem Potřebného s konáním takové sbírky v jeho prospěch nebo poskytnutím finančního daru se vyjadřuje výslovný souhlas s těmito Darovacími podmínkami a závazkem je dodržovat.
 4. Při zaslání žádosti o zahájení Projektové sbírky pro Potřebného v rámci projektu znesnáze21, pořádáním Projektové sbírky pro Potřebného, darováním finančního obnosu přímo na Bankovní účet jsou poskytovány osobní údaje, např. jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mailové adresy apod. bližší podmínky a zásady zpracování osobních údajů upravuje dokument Zásady zpracování osobních údajů.

III. Založení Projektové sbírky

 1. Pro založení Projektové sbírky je nezbytné vyplnit formulář o žádosti o založení Projektové sbírky Žadatelem, přičemž tento formulář je uveřejněn na Webových stránkách. Do tohoto formuláře je Žadatel povinen vyplnit své osobní údaje, popřípadě údaje o Potřebném. Žadatel je oprávněn k tomuto formuláři připojit audiovizuální dílo, z něhož bude jasně patrná tíživá životní situace Potřebného či jiný záměr pomoci dalším potřebným, a další dokumenty prokazující splnění účelu, pro nějž má být Projektová sbírka založena (zdravotní dokumentaci Potřebného, informace o živelné události, jejímž důsledkem se Potřebný dostal do tíživé životní situace apod.).
 2. Žadatel se zavazuje mít zajištěno případné poskytnutí licenčního oprávnění k audiovizuálnímu dílu nahranému do žádosti o založení projektové sbírky, a to ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), na základě čehož bude Nadační fond pomoci oprávněn uveřejnit audiovizuální dílo mu poskytnuté Žadatelem, v němž bude zachycen příběh Potřebného o jeho tíživé životní situaci či o jiných plánech pomáhat dalším potřebným osobám.
 3. Žadatel je povinen při odesílání formuláře o žádosti o založení Projektové sbírky vyslovit svůj souhlas s čestným prohlášením ve znění podle osoby Žadatele (fyzická osoba, právnická osoba), Souhlas se zpracováním zvláštních osobních údajů a potvrzení o seznámení se se zásadami zpracování osobních údajů, Darovacími podmínkami, Licenčním ujednáním.
 4. Je-li osoba Žadatele odlišná od osoby Potřebného, je Žadatel povinen zajistit, aby byl nahrán skrze účet Žadatele založený za účelem sledování stavu zřízení a konání Projektové sbírky (dále jako „Účet“) souhlas Potřebného se založením Projektové sbírky v jeho prospěch s jeho úředně ověřeným podpisem nebo s kopií občanského průkazu, řidičského průkazu nebo cestovního pasu.
 5. Po vyplnění formuláře o žádosti o založení Projektové sbírky a jeho odesláním je tento formulář zpracováván zaměstnanci Nadačního fondu pomoci k posouzení účelu navrhované Projektové sbírky.
 6. Nesplní-li Žadatel všechny výše uvedené podmínky, zejména pak doložení potřebné dokumentace, a to nejpozději do 21 dnů ode dne odeslání formuláře o žádosti o založení Projektové sbírky pro Potřebného, nebude tato Projektová sbírka založena, čímž ovšem není nikterak dotčeno právo na pořádání jiných sbírek pro jiné Potřebné Nadačním fondem pomoci v rámci projektu znesnáze21.
 7. Po založení Projektové sbírky pro Potřebného bude přiřazen takovéto Projektové sbírce variabilní symbol, na základě něhož budou moci Dárci poskytovat své dary ve smyslu článku IV. těchto Darovacích podmínek, a jenž bude Projektovou sbírku odlišovat od jiných konaných projektových sbírek Nadačním fondem pomoci.
 8. Žadatel může vyplnit formulář o žádosti o založení Projektové sbírky opakovaně, a to v maximálním počtu 4 sbírky za jeden kalendářní rok. Žádat lze však nejdříve 90 dní po skončení předchozí Projektové sbírky.

IV. Poskytování darů Dárci

 1. Po založení Projektové sbírky bude na Webových stránkách uveřejněn účel konání Projektové sbírky, délka trvání Projektové sbírky, Bankovní účet, na nějž mohou Dárci zasílat své dary, budou-li chtít podpořit Potřebného, a variabilní symbol odlišující tuto Projektovou sbírku od jiných sbírek pořádaných Nadačním fondem pomoci.
 2. Zasláním finančního daru na Bankovní účet a uvedením variabilního symbolu příslušné Projektové sbírky je uzavřena Darovací smlouva mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci, jakožto obdarovaným.
 3. Konkrétní Projektovou sbírku je možné podpořit též poskytnutím daru prostřednictvím darovacího okénka (widgetu) umístěného na webových stránkách Obchodníka, u nějž Dárce elektronickou cestou objednává zboží nebo službu. Darovací smlouva mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci, jakožto obdarovaným, je v takovém případě uzavřena odesláním objednávky Dárce u Obchodníka po předchozím zakliknutí darovacího okénka. Obchodník není smluvní stranou předmětné Darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci. Případné odstoupení Dárce od smlouvy uzavřené s Obchodníkem, neplatnost takové smlouvy apod. nemají žádný vliv na platnost Darovací smlouvy.
 4. Jména či obchodní firmy (názvy právnických osob) Dárců nebude Nadační fond pomoci nikde zveřejňovat, nebude-li to výslovným přáním Dárce, jež doloží v písemné formě zasláním na adresu sídla Nadačního fondu pomoci, zasláním na e-mailovou adresu Nadačního fondu pomoci: info@nfpomoci.cz, nebo prostřednictvím zprávy pro příjemce při přímém zasílání finančních prostředků na Bankovní účet.
 5. Na základě písemné žádosti zaslané na adresu Nadačního fondu pomoci, Boleslavova 11, Praha, nebo zasláním na e-mailovou adresu Nadačního fondu pomoci info@nfpomoci.cz, nebo prostřednictvím zprávy pro příjemce při zasílání finančních prostředků na Bankovní účet, je Nadační fond pomoci povinen vystavit Dárci potvrzení o daru. V případě fyzické osoby je podmínkou pro vystavení potvrzení o daru uvedení jména, data narození, v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby: adresy trvalého pobytu, názvu, IČO, sídla.
 6. Finanční dary mohou Dárci zasílat prostřednictvím těchto platebních metod:
  • platební kartou
  • převodem z účtu
  • prostřednictvím platební brány Pays.cz
  • prostřednictvím darovacího okénka (widgetu) umístněného na webových stránkách Obchodníka.
 7. Nebude-li možné poskytnout nadační příspěvek Potřebnému (např. smrtí Potřebného), nelze dar dle zákona o veřejných sbírkách poukázaný do veřejné sbírky dárci vracet, dar však musí být použit v souladu s účelem sbírky.

V. Poskytnutí nadačního příspěvku Nadačním fondem pomoci

 1. Po ukončení Projektové sbírky bude s Potřebným uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadačním fondem pomoci a Potřebným. Vybraný finanční obnos ponížený o Poplatek bude Potřebnému zaslán zpravidla na bankovní účet sdělený Nadačnímu fondu pomoci buď skrze vyplnění formuláře o žádosti o založení Projektové sbírky, je-li Žadatel a Potřebný stejná osoba, nebo prostřednictvím souhlasného prohlášení Potřebného s konáním Projektové sbírky v jeho prospěch, a to do 30 dní od podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
 2. Na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku přijímá Potřebný do svého výlučného vlastnictví finanční obnos ve výši celkové částky vybrané v rámci založené Projektové sbírky ponížený o Poplatek a zavazuje se ho použít pouze pro účely, pro které byla předmětná Projektová sbírka konána.

VI. Využití poskytnutého nadačního příspěvku

 1. Obdarovaný je oprávněn nadační příspěvek mu poskytnutý na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku použít pouze pro účel předpokládaný Projektovou sbírkou.
 2. Nadační fond pomoci je oprávněn vyžádat si dokumentaci od Obdarovaného dokládající využití nadačního příspěvku a Obdarovaný se zavazuje tuto dokumentaci Nadačnímu fondu pomoci poskytnout.
 3. Nesplněním povinností Obdarovaného dle tohoto článku těchto Darovacích podmínek vzniká Obdarovanému povinnost poskytnutý nadační příspěvěk vyplacený na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku navrátit Nadačnímu fondu pomoci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne výzvy k navrácení nadačního příspěvku mu doručené od Nadačního fondu pomoci.

VII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Nadační fond pomoci prohlašuje, že je na základě osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy dne 6.12.2019, č. j. MHMP2378325/2019, sp. zn. 2232388/2019, a dále osvědčení vydaném Magistrátem hlavního města Prahy dne 20.07.2021, č. j. MHMP 966450/2021, sp. zn. S-MHMP 811374/2021, oprávněn k provozování veřejné sbírky v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách.
 2. Veškeré smluvní vztahy předpokládané těmito Darovacími podmínkami jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené těmito Darovacími podmínkami se řídí Občanským zákoníkem, Zákonem o veřejných sbírkách, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, to vše v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tyto smluvní vztahy podléhají příslušným právním předpisům Evropské unie.
 3. Veškeré soudní spory mezi Nadačním fondem pomoci a Potřebným, resp. Obdarovaným, Žadatelem, Dárcem budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
 4. Tyto Darovací podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2022.