DAROVACÍ PODMÍNKY

Nadačního fondu pomoci

Preambule

Tyto darovací podmínky (dále jako „Darovací podmínky“) upravují podmínky pro založení projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21 ve prospěch Potřebného (dále jako „Projektová sbírka“), práva a povinnosti vzniklé na základě uzavřené Darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci, IČO 243 03 437, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaným v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 915 (dále jako „Nadační fond pomoci“), jakožto zprostředkovatelem peněžního daru pro Obdarovaného, a práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené mezi Obdarovaným a Nadačním fondem pomoci.

I. Definice

Audiovizuálním dílem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí audiovizuální dílo ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), které Žadatel přiloží k žádosti o založení Projektové sbírky.

Bankovním účtem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí bankovní účet č. 4004040040/5500 a bankovní účet č. 2302302388/5500, vedené u Raiffeisenbank a.s., založené pro účely konání veřejné sbírky Nadačním fondem pomoci, na které mohou Dárci prostřednictvím Webových stránek nebo prostřednictvím Obchodníka zasílat své dary pro Potřebného s tím, že v obou případech jsou dary pro Potřebného na Bankovní účet hrazeny prostřednictvím Technického účtu platební brány Pays, ze kterého jsou následně hromadně zasílány na Bankovní účet.

Dárcem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba či právnická osoba, která zasílá peněžní prostředky prostřednictvím Webových stránek nebo Obchodníka na Bankovní účet (prostřednictvím Technického účtu platební brány Pays) za účelem podpoření Projektové sbírky na pomoc Potřebnému.

Darovací smlouvou se v těchto Darovacích podmínkách rozumí smlouva uzavřená mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. Občanského zákoníku, prostřednictvím které Dárce převede vlastnické právo k peněžním prostředkům určeným pro Potřebného na Nadační fond pomoci.

Fotografiemi se v těchto Darovacích podmínkách rozumí fotografie, které Žadatel přiloží k žádosti o založení Projektové sbírky.

GDPR se v těchto Darovacích podmínkách rozumí Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

Občanským zákoníkem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Obdarovaným se v těchto Darovacích podmínkách rozumí Potřebný po ukončení Projektové sbírky založené v jeho prospěch a po zaslání vybrané finanční pomoci ponížené o Poplatek v rámci Projektové sbírky z Bankovního účtu Nadačním fondem pomoci.

Obchodníkem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí podnikatel nebo jiná osoba, která je smluvním partnerem Nadačního fondu pomoci a na jejichž webových stránkách je umístěno darovací okénko (widget) za účelem možnosti podpořit konkrétní Projektovou sbírku Dárcem.

Poplatkem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí poplatek na úhradu nákladů spojených s konáním Projektové sbírky ve výši 4 % ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o veřejných sbírkách“), jež bude automaticky uhrazen před odesláním vybrané částky v rámci Projektové sbírky z peněžních prostředků získaných v rámci konané Projektové sbírky pro Potřebného.

Potřebným se v těchto Darovacích podmínkách rozumí fyzická osoba, jež se dostala do tíživé životní situace a pro niž je Projektová sbírka pořádána.

Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku se v těchto Darovacích podmínkách rozumí smlouva uzavřená mezi Potřebným a Nadačním fondem pomoci, na základě níž Nadační fond pomoci poskytne Potřebnému nadační příspěvek pro účel založené Projektové sbírky ve výši celkové vybrané částky v rámci Projektové sbírky ponížené o Poplatek.

Projektovou sbírkou se v těchto Darovacích podmínkách rozumí sbírka založená v rámci Projektu znesnáze21 formou Projektové sbírky ve prospěch Potřebného na základě žádosti o založení takovéto Projektové sbírky vyplněné prostřednictvím Webových stránek Nadačního fondu pomoci, přičemž takováto Projektová sbírka probíhá zpravidla po dobu 1 až 3 měsíců ode dne zahájení této Projektové sbírky, a to vždy podle závažnosti účelu, za kterým je Projektová sbírka založena.

Technickým účtem platební brány Pays se v těchto Darovacích podmínkách rozumí technický účet platební brány Pays, č. ú. 8450229028/5500, vedeného u u Raiffeisenbank a.s.

Webovými stránkami se v těchto Darovacích podmínkách rozumí internetové stránky www.znesnaze21.cz Nadačního fondu pomoci zřízené pro projekt znesnáze21.

znesnáze21 se v těchto Darovacích podmínkách rozumí projekt Nadačního fondu pomoci založený Nadačním fondem pomoci za účelem konání Projektových sbírek pro Potřebné a následné poskytování nadačních příspěvků ve výši vybraných částek v rámci jednotlivých Projektových sbírek pro Potřebné ponížené o Poplatek.

Žadatelem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba či právnická osoba, která prostřednictvím Webových stránek vyplnila formulář s žádostí o zahájení Projektové sbírky pro Potřebného. Žadatel může být osoba shodná s Obdarovaným.

II. Základní ustanovení

 1. Tyto Darovací podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti mezi Žadatelem a Nadačním fondem pomoci, vzájemná práva a povinnosti mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci vzniklá na základě uzavřené Darovací smlouvy, vzájemná práva a povinnost mezi Obdarovaným a Nadačním fondem pomoci vzniklá na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, a v neposlední řadě jakákoliv vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souladu s provozováním Projektové sbírky.
 2. Akceptace těchto Darovacích podmínek Žadatelem, Potřebným, resp. Obdarovaným, je podmínkou pro založení a konání Projektové sbírky, přijímání darů od Dárců a následné poskytnutí nadačního příspěvku ve výši částky vybrané v Projektové sbírce ponížené o Poplatek Potřebnému.
 3. Odesláním žádosti o založení Projektové sbírky ve prospěch Potřebného, vysloveným souhlasem Potřebného s konáním takové sbírky v jeho prospěch nebo poskytnutím finančního daru se vyjadřuje výslovný souhlas s těmito Darovacími podmínkami a závazkem je dodržovat.
 4. Při zaslání žádosti o zahájení Projektové sbírky pro Potřebného v rámci projektu znesnáze21, při pořádání Projektové sbírky pro Potřebného a  při darování daru Dárcem jsou poskytovány osobní údaje, např. jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mailové adresy apod., přičemž bližší podmínky a zásady zpracování osobních údajů upravuje dokument Zásady zpracování osobních údajů.

III. Založení Projektové sbírky

 1. Pro založení Projektové sbírky je nezbytné vyplnit formulář o žádosti o založení Projektové sbírky Žadatelem, přičemž tento formulář je uveřejněn na Webových stránkách. Do tohoto formuláře je Žadatel povinen vyplnit své osobní údaje, popřípadě údaje o Potřebném. Žadatel je oprávněn k tomuto formuláři připojit Audiovizuální dílo a/nebo Fotografie, z nichž bude jasně patrná tíživá životní situace Potřebného či jiný záměr pomoci dalším potřebným, a další dokumenty prokazující splnění účelu, pro nějž má být Projektová sbírka založena (zdravotní dokumentaci Potřebného, informace o živelné události, jejímž důsledkem se Potřebný dostal do tíživé životní situace apod.).
 2. Ve vztahu k Audiovizuálnímu dílu Žadatel prohlašuje, že je jeho autorem anebo že má k jeho užití včetně jeho poskytnutí Nadačnímu fondu pomoci zajištěno licenčního oprávnění od jeho autora.)Žadatel dále prohlašuje, že zajistil od všech osob zachycených v Audiovizuálním díle souhlas ve smyslu ustanovení § 84 a násl. Občanského zákoníku a nařízení GDPR, a to (i) k zachycení jejich podoby, k pořízení podobizen, obrazových a zvukových záznamů, videozáznamů, k zaznamenání jejich projevů osobní povahy a dalších atributů jejich osobnosti pro účely výroby Audiovizuálního díla, a (ii) ke zpracování jejich výpovědi, resp. osobního příběhu, a dalších výše uvedených osobnostních atributů, zejm. k jejich užívání a rozšiřování. Nepravdivost prohlášení dle tohoto odstavce se považuje za porušení povinnosti Žadatele, který Nadačnímu fondu odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.
 3. Odesláním formuláře o žádosti o založení Projektové sbírky žadatel poskytuje Nadačnímu fondu pomoci bezúplatnou nevýhradní licenci, případně podlicenci k užití Audiovizuálního díla,  zejm. k  uveřejnění Audiovizuálního díla na Webových stránkách, a to v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu. Nadační fond pomoci je oprávněn poskytovat podlicence k předmětnému Audiovizuálnímu dílu bez souhlasu Žadatele. .
 4. Ve vztahu k Audiovizuálnímu dílu a Fotografiím pak Žadatel prohlašuje, že je buď na nich zobrazen výlučně on sám, přičemž zároveň Nadačnímu fondu pomoci udělil svůj souhlas s užitím osobnostních atributů ve smyslu ust. § 81 a násl. Občanského zákoníku, anebo mu veškeré fyzické osoby, které se na poskytnutých Fotografiích a Audiovizuálním dílu nacházejí, udělili výslovný souhlas s užitím jejich osobnostních atributů a s jejich medializací. Nepravdivost prohlášení dle tohoto odstavce se považuje za porušení povinnosti Žadatele, který Nadačnímu fondu odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.
 5. Žadatel je povinen při odesílání formuláře o žádosti o založení Projektové sbírky vyslovit svůj souhlas s Čestným prohlášením a souhlasem s užitím osobnostních atributů a medializací, dále Souhlas se zpracováním zvláštních osobních údajů, Potvrzení o seznámení se se Zásadami zpracování osobních údajů a Darovacími podmínkami.
 6. Je-li osoba Žadatele odlišná od osoby Potřebného, je Žadatel povinen zajistit, aby byl nahrán skrze účet Žadatele založený za účelem sledování stavu zřízení a konání Projektové sbírky (dále jako „Účet“) souhlas Potřebného se založením Projektové sbírky v jeho prospěch, souhlas se zpracováním osobních údajů, s užitím osobnostních atributů a s medializací s jeho úředně ověřeným podpisem nebo s kopií občanského průkazu, řidičského průkazu nebo cestovního pasu.
 7. Po vyplnění formuláře o žádosti o založení Projektové sbírky a jeho odesláním je tento formulář zpracováván zaměstnanci Nadačního fondu pomoci k posouzení účelu navrhované Projektové sbírky.
 8. Nesplní-li Žadatel všechny výše uvedené podmínky, zejména pak doložení potřebné dokumentace, a to nejpozději do 21 dnů ode dne odeslání formuláře o žádosti o založení Projektové sbírky pro Potřebného, nebude tato Projektová sbírka založena, čímž ovšem není nikterak dotčeno právo na pořádání jiných sbírek pro jiné Potřebné Nadačním fondem pomoci v rámci projektu znesnáze21.
 9. Žadatel může vyplnit formulář o žádosti o založení Projektové sbírky opakovaně, a to v maximálním počtu 4 sbírky za jeden kalendářní rok. Žádat lze však nejdříve 90 dní po skončení předchozí Projektové sbírky.

IV. Poskytování darů Dárci

 1. Po založení Projektové sbírky bude na Webových stránkách uveřejněn účel konání Projektové sbírky, délka trvání Projektové sbírky a Bankovní účet, na nějž mohou Dárci zasílat své dary, budou-li chtít podpořit Potřebného.
 2. Zasláním finančního daru do konkrétní Projektové sbírky prostřednictvím Webových stránek je uzavřena Darovací smlouva mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci, jakožto obdarovaným.
 3. Konkrétní Projektovou sbírku je možné podpořit též poskytnutím daru prostřednictvím darovacího okénka (widgetu) umístěného na webových stránkách Obchodníka, u nějž Dárce elektronickou cestou objednává zboží nebo službu. Darovací smlouva mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci, jakožto obdarovaným, je v takovém případě uzavřena odesláním objednávky Dárce u Obchodníka po předchozím zakliknutí darovacího okénka. Obchodník není smluvní stranou předmětné Darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem pomoci. Případné odstoupení Dárce od smlouvy uzavřené s Obchodníkem, neplatnost takové smlouvy apod. nemají žádný vliv na platnost Darovací smlouvy.
 4. Jména či obchodní firmy (názvy právnických osob) Dárců nebude Nadační fond pomoci nikde zveřejňovat, nebude-li to výslovným přáním Dárce, jež doloží v písemné formě zasláním na adresu sídla Nadačního fondu pomoci, zasláním na e-mailovou adresu Nadačního fondu pomoci: info@nfpomoci.cz, nebo při darování prostřednictvím Webových stránek zakliknutím políčka „Chci být uveden(á) v seznamu dárců a zanechat příjemci vzkaz“ s uvedením svého jména/obchodní firmy.
 5. Na základě písemné žádosti zaslané na adresu Nadačního fondu pomoci, Boleslavova 11, Praha, nebo zasláním na e-mailovou adresu Nadačního fondu pomoci info@nfpomoci.cz, nebo zakliknutím políčka „Chci zaslat potvrzení o daru“ a současným vyplněním nezbytných údajů při darování prostřednictvím Webových stránek, je Nadační fond pomoci povinen vystavit Dárci potvrzení o daru. V případě fyzické osoby je podmínkou pro vystavení potvrzení o daru uvedení jména, data narození, v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby: adresy trvalého pobytu, názvu, IČO, sídla.
 6. Finanční dary mohou Dárci zasílat prostřednictvím těchto platebních metod:
  • platební kartou
  • převodem z účtu
  • QR kódem/ bankovní převod na sbírkový účet (viz pravidla níže)
  • prostřednictvím služby Apple/ Google Pay
  • prostřednictvím darovacího okénka (widgetu) umístněného na webových stránkách Obchodníka.

V. Pravidla přijímaní plateb přes QR kód/ bankovní převod na sbírkový účet

 1. Při využití platby pomocí QR kódu/ bankovního převodu neměňte obsažené údaje v detailu platby.
 2. Platby prostřednictvím QR kódů mají v sobě zahrnuto:
  • variabilní symbol sbírky (unikátní ID sbírky)
  • číslo sbírkového účtu
  • klíčové slovo názvu sbírky
 3. Platby se ke konkrétní sbírce připisují manuálně, a to nejpozději k datu ukončení sbírky, z pravidla však průběžně 1 x týdně.
 4. Platby se připisují souhrnně s ostatními platbami se stejným VS. Připisují se vždy za dané období a jsou na detailu sbírky označeny ve tvaru „jméno dárce: znesnáze21“ a ve vzkazu pro dárce: „QR platby + období“.
 5. Pokud byste chtěli u takového daru uvést své jméno, prosím, kontaktujte nás na info@znesnaze.cz
 6. Pokud chcete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte info@znesnaze.cz a do emailu zašlete.
  • potvrzení o platbě (z banky)
  • jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště
 7. PRO DAROVÁNÍ NA PLATFORMĚ ZNESNÁZE21 VŠAK DOPORUČUJEME DAROVAT PROSTŘEDNICTÍVM TLAČÍTKA „DAROVAT“
 8. VÝHODY DAROVÁNÍ PŘES TLAČÍTKO „DAROVAT“
  • dary se ke sbírce přičítají okamžitě
  • můžete uvést jméno dárce
  • můžete si nechat okamžitě vystavit potvrzení o daru pro daňové účely
  • můžete zanechat vzkaz
 9. Při darování prostřednictvím Webových stránek má Dárce možnost podpořit též přímo Nadační fond pomoci, a to volbou možnosti poskytnout příspěvek (TIP) ve výši 4, 7 nebo 10 % výše daru poskytovaného Potřebnému. Příspěvek Nadačnímu fondu pomoci dle předchozí věty je Dárcem hrazen současně s úhradou daru poskytovaného Potřebnému na Technický účet platební brány Pays, ze kterého je následně hromadně s dalšími příspěvky určenými přímo Nadačnímu fondu pomoci zasílán na provozní účet Nadačního fondu pomoci č. ú. 800808016/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.
 10. Nebude-li možné poskytnout nadační příspěvek Potřebnému (např. smrtí Potřebného), nelze dar dle zákona o veřejných sbírkách poukázaný do veřejné sbírky dárci vracet, dar však musí být použit v souladu s účelem sbírky.

VI. Poskytnutí nadačního příspěvku Nadačním fondem pomoci

 1. Po ukončení Projektové sbírky bude s Potřebným uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadačním fondem pomoci a Potřebným. Vybraný finanční obnos ponížený o Poplatek bude Potřebnému zaslán zpravidla na bankovní účet sdělený Nadačnímu fondu pomoci buď skrze vyplnění formuláře o žádosti o založení Projektové sbírky, je-li Žadatel a Potřebný stejná osoba, nebo prostřednictvím souhlasu Potřebného s konáním Projektové sbírky v jeho prospěch, a to do 30 dní od podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
 2. Na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku přijímá Potřebný do svého výlučného vlastnictví finanční obnos ve výši celkové částky vybrané v rámci založené Projektové sbírky ponížený o Poplatek a zavazuje se ho použít pouze pro účely, pro které byla předmětná Projektová sbírka konána.

VII. Využití poskytnutého nadačního příspěvku

 1. Obdarovaný je oprávněn nadační příspěvek mu poskytnutý na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku použít pouze pro účel předpokládaný Projektovou sbírkou.
 2. Nadační fond pomoci je oprávněn vyžádat si dokumentaci od Obdarovaného dokládající využití nadačního příspěvku a Obdarovaný se zavazuje tuto dokumentaci Nadačnímu fondu pomoci poskytnout.
 3. Nesplněním povinností Obdarovaného dle tohoto článku těchto Darovacích podmínek vzniká Obdarovanému povinnost poskytnutý nadační příspěvek vyplacený na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku navrátit Nadačnímu fondu pomoci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne výzvy k navrácení nadačního příspěvku mu doručené od Nadačního fondu pomoci.

VIII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Nadační fond pomoci prohlašuje, že je na základě osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy dne 6.12.2019, č. j. MHMP2378325/2019, sp. zn. 2232388/2019, a dále osvědčení vydaném Magistrátem hlavního města Prahy dne 20.07.2021, č. j. MHMP 966450/2021, sp. zn. S-MHMP 811374/2021, oprávněn k provozování veřejné sbírky v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách.
 2. Veškeré smluvní vztahy předpokládané těmito Darovacími podmínkami jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené těmito Darovacími podmínkami se řídí Občanským zákoníkem, Zákonem o veřejných sbírkách, nařízením GDPR, to vše v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tyto smluvní vztahy podléhají příslušným právním předpisům Evropské unie.
 3. Veškeré soudní spory mezi Nadačním fondem pomoci a Potřebným, resp. Obdarovaným, Žadatelem, Dárcem budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
 4. Tyto Darovací podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 2. 2024.