DVANÁCTERO

pro založení projektové sbírky

 1. Pomáháme lidem v těžké životní situaci. Projektovou sbírku je možné založit na pomoc lidem, kterým do života zasáhla smrt blízkých, havárie nebo jiná rodinná či osobní tragédie, nemocným a hendikepovaným lidem, obětem podvodu a trestného činu.

Projektové sbírky lze dále založit pro činnosti přispívající k dosahování obecného blaha, a to zejména charitativní činnosti, práce s dětmi, mládeží a zvlášť zranitelnými osobami včetně ochrany těchto skupin, ochrany občanských a lidských práv, ochrany spotřebitele a poskytování bezplatné právní pomoci, ochrany zdraví a poskytování zdravotních služeb, podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, podpory rodiny, pomoci při přípravě na mimořádné události nebo krizové situace a při jejich řešení. Tedy činnosti, které splňují veřejně prospěšný účel.

 1. Projektová sbírka směřuje k odstraňování diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor.
   
 2. Vždy se poskytují přesné, pravdivé a úplné informace o konání a účelu projektové sbírky.
   
 3. Používají se etické prostředky k propagaci projektové sbírky, a to při zohlednění absolutní minimalizace finančních nákladů na propagaci projektové sbírky.
   
 4. Naprosto nezbytné je dodržování autorských práv, ochrany intelektuální hodnoty vložené do projektových sbírek a dbá se na to, aby použité nápady, ani jejich část, nebyly využity ve prospěch jiného subjektu bez vědomí autora.
   
 5. Při založení projektové sbírky se pečlivě vybírají spolupracující osoby, společnosti i instituce projektové sbírky, a to primárně na základě jejich nesporného morálního kreditu.
   
 6. Osoby spojené s projektovou sbírkou projevují úctu a vážnost ke všem dárcům projektové sbírky, spolupracujícím osobám, společnostem i institucím.
   
 7. Při realizaci projektové sbírky je třeba dbát na zachování dobré pověsti Nadačního fondu pomoci a projektu znesnáze21.
   
 8. Finanční prostředky získané z projektové sbírky se využívají výhradně za účelem, za kterým byla projektová sbírka založena, a dodržuje se hospodárnost a efektivnost vynakládání finančních prostředků poskytnutým jako výsledek založené projektové sbírky.
   
 9. Po ukončení projektové sbírky se dárci, spolupracující osoby, společnosti i instituce informují o výsledku naplnění účelu projektové sbírky. Vždy je vhodné volit adekvátní formou poděkování.
   
 10. V případě pochybností o souladu konkrétního jednání s účelem tohoto Dvanáctera nebo v případě pochybností o výkladu tohoto Dvanáctera je povinností každého se s žádostí o vysvětlení obrátit na Nadační fond pomoci.
   
 11. Každé jednání musí být vždy s vědomím odpovědnosti za celkový obraz a vývoj neziskového sektoru a respektováním motta pana Karla Janečka, zakladatele nadačního fondu: „Záleží mi na tom, aby se společnost, ve které žiji, vyvíjela správným směrem.“