DVANÁSTORO

pre založene projektovej zbierky

 1. Pomáhame ľuďom v ťažkej životnej situácii. Projektovú zbierku je možné založiť na pomoc ľuďom, ktorým do života zasiahla smrť blízkych, havária alebo iná rodinná či osobná tragédia, chorým a hendikepovaným, či obetiam podvodu a trestného činu.

  Projektové zbierky možno taktiež založiť pre činnosti prispievajúce k obecnému blahu, najmä pre charitatívne činnosti, pre prácu s deťmi, mládežou a zvlášť zraniteľnými osobami, vrátane ochrany týchto skupín, ochrany občianskych a ľudských práv, ochrany spotrebiteľa a poskytovánia bezplatnej právnej pomoci, ochrany zdravia a poskytovánia zdravotníckych služieb, podpory alebo ochrany osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených osôb, podpory rodiny, pomoci pri príprave na mimoriadne udalosti či krízové situácie a pri jch riešení. Jedná sa teda o činnosti, ktoré napĺňajú verejnoprospešný účel.
   
 2. Projektová zbierka smeruje k odstráňovaniu diskriminácie založenej na akejkoľvek príčine ako je rasa, etnický pôvod, národnosť, pohlavie, sexuálna orientácia, vek, zdravotné postihnutie, náboženské vyznanie, viera či svetonázor.
   
 3. Vždy sa poskytujú presné, pravdivé a úplné informácie o konaní a účele projektovej zbierky.
   
 4. Používajú sa etické prostriedky na propagáciu projektovej zbierky, pričom sa zohľadňuje absolútna minimalizácia finančných nákladov na propagáciu projektovej zbierky.
   
 5. Naprosto nevyhnuteľné je dodržiavanie autorských práv, ochrany intelektuálnej hodnoty vloženej do projektových zbierok a dbá sa na to, aby použité nápady, ani ich časť, neboli využité ku prospechu iného subjektu bez vedomia autora.
   
 6. Pri založení projektovej zbierky sa starostlivo vyberajú spolupracujúce osoby, spoločnosti i inštitúcie projektovej zbierky, a to primárne na základe ich nesporného morálneho kreditu.
   
 7. Osoby spojené s projektovou zbierkou prejavujú úctu a vážnosť ku všetkým darcom projektovej zbierky, spolupracujúcim osobám, spoločnostiam i inštitúciám.
   
 8. Pri realizácii projektovej zbierky treba dbať na zachovanie dobrej povesti Nadačného fondu pomoci a projektu znesnáze21.
   
 9. Finančné prostriedky získané z projektovej zbierky sa využívajú výhradne pre účel, pre ktorý bola projektová zbierka založená a dodržiava sa hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých ako výsledok založenej projektovej zbierky.
   
 10. Po ukončení projektovej zbierky sa darcovia, spolupracujúce osoby, spoločnosti i inštitúcie informujú o výsledku naplnenia účelu projektovej zbierky. Vždy je vhodné zvoliť adekvátnu formu poďakovania.
   
 11. V prípade pochybností o súlade konkrétneho jednania s účelom tohoto Dvanástora alebo v prípade pochybností o jeho výklade je povinnosťou každého sa s žiadosťou o vysvetlenie obrátiť na Nadačný fond pomoci.
   
 12. Každé jednanie musí býť vždy s vedomím zodpovednosti za celkový obraz a vývoj neziskového sektoru a s rešpektovaním motta pána Karla Janečka, zakladateľa nadačného fondu: „Záleží mi na tom, aby sa spoločnosť, v ktorej žijem, rozvíjala správnym smerom.“