ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

NADAČNÉHO FONDU POMOCI

1. Úvod

Nadačný fond pomoci, IČO 243 03 437, so sídlom Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaný v nadačnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. N 915, (ďalej ako „Nadačný fond“) pri vykonávaní svojho účelu, teda pomocou potrebným, spracováva v rámci svojho projektu znesnáze21 Vaše osobné údaje, a to v prípade, že ste žiadateľom o založenie zbierky pre potrebného, obdarovaným zo založenej zbierky, prípadne jeho zákonným zástupcom, či darcom poskytujúcim finančný obnos do príslušnej zbierky založenej pre potrebného – neskôr obdarovaného. Potrebným sa v týchto zásadách spracovania osobných údajov rozumie fyzická osoba, ktorá sa dostala do ťažkej životnej situácie, či pre ktorú sa verejná zbierka usporadúva za iným charitatívnym účelom, napr. za účelom pomoci ďalším osobám.

Účelom týchto zásad spracovania osobných údajov Nadačného fondu pomoci je oboznámiť Vás, s tým, aké osobné údaje o Vás Nadačný fond pomoci, ako správca, spracúva, pre aké účely sú tieto osobné údaje spracovávané a po ako dlhú dobu Nadačný fond pomoci v súlade s platnými právnymi predpismi tieto osobné údaje spracúva, komu a z akého dôvodu je oprávnený ich poskytnúť a v neposlednom rade je účelom týchto zásad spracovania osobných údajov Nadačného fondu pomoci Vás informovať o tom, aké práva Vám ako subjektom údajov v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov náležia.

Tieto zásady sa vydávajú v súlade s nariadením (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej tiež len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov, za účelom zaistenia informačnej povinnosti Nadačného fondu pomoci ako správca podľa čl. 13 GDPR a nadobúdajú účinnosť 13.4.2021.

2. Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je Nadačný fond pomoci, IČO 243 03 437, so sídlom Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaný v nadačnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. N 915, e-mail: info@nfpomoci.cz, telefónne číslo: +420 730 510 377, webové stránky: https://www.nfpomoci.cz/.

3. Aké osobné údaje spracúvame

Spracúvame len osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete prostredníctvom formulára slúžiaceho k žiadosti o založenie zbierky pre potrebného či prostredníctvom Vami podpísaného súhlasu so založením takejto zbierky pre Vás ako pre potrebného, alebo ktoré nám poskytnete či nám budú inak s Vaším súhlasom poskytnuté. Spracúvame tak predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko, prípadne názov obchodnej firmy pravnické osoby – podnikateľa,
 • dátum narodenia,
 • číslo občianskeho či iného preukazu a dobu jeho platnosti,
 • trvalé a prechodné bydlisko,
 • fakturačná a doručovacia adresa,
 • identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ),
 • bankové spojenie,
 • telefónne číslo a e-mailová adresa.

V prípade potrebného mladšieho18 rokov či v prípade potrebného majúceho opatrovníka ďalej spracúvame osobné údaje jeho zákonného zástupcu alebo opatrovníka, predovšetkým:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého a prechodného bydliska,
 • bankové spojenie,
 • telefónne číslo a e-mailová adresa.

V prípade poskytnutia osobných údajov tretích osôb, napr. pri žiadosti o založenie zbierky pre tieto osoby, sa zároveň zaväzujete uvedenú osobu o tejto skutočnosti informovať a ste povinni ju zoznámiť s týmito zásadami zpracovania osobných údajov a zajistiť jej písomný súhlas so založením zbierky pre ňu a so spracovaním jej osobných údajov Nadačným fondom pomoci.

Pri Vašich návštevách našich webových stránok môžeme zhromažďovať informácie o týchto Vašich návštevách, ako sú Vaša IP adresa, dátum a čas prístupu, informácie o Vašom operačnom systéme, webovom prehliadači, či Vaše správanie na našich stránkach. Pokiaľ navštívite naše webové stránky z Vášho mobilného telefónu, tabletu apod., môžeme spracovávat aj informáce o tomto zariadení. V týchto prípadoch sa však snažíme v maximálnej miere tieto informácie anonymizovať tak, aby nebolo možné ich priradiť ku konkrétnej osobe.

Pri Vašich návštevách našich webových stránok ďalej spracúvame i cookies, teda krátke textové súbory, ktoré zaznamenávajú informácie o Vašej návšteve našich webových stránok. Prostredníctvom týchto súborov môžeme odíšiť jednotlivých návštevníkov našich webových stránok.

4. Za akým účelom a z akého dôvodu spracováváme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracováváme, pretože je to nevyhnutné pre plnenie z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku, darovacej zmluvy či iných záväzkov predpokladaných našimi darovacími podmienkami a pre účely našich oprávnených záujmov.

Ak ste oprávneným – obdarovaným, zpracováváme Vaše osobné údaje predovšetkým za účelom:

 • uzatvorenia a evidencie zmlúv uzatváraných medzi nami,
 • kontroly použitia predmetného nadačného príspevku,
 • evidencie poskytnutých nadačných príspevkov najmä za účelom vedenia riadneho účtovníctva a za účelom splnenia ďalších zákonných povinností podľa platných právnych predpisov,
 • uveřejňovanie Vášho príbehu na našich webových stránkach.

Pokiaľ ste žiadateľom o založenie zbierky, spracováváme Vaše osobné údaje predovšetkým za účelom:

 • evidencie žiadateľov o založenie zbierky,
 • posúdenie Vašej žiadosti.

Ak ste darca, spracúvame Vaše osobné údaje najmä za účelom:

 • evidencie poskytnutých darov najmä za účelom vedenia riadneho účtovníctva a za účelom splnenia ďalších zákonných povinností podľa platných právnych predpisov,
 • uzatvorenia a evidencie darovacích zmlúv uzatváraných medzi nami a vystavovania potvrdení o dare.

Vaše osobné údaje ďalej spracováváme, pretože je to nevyhnuteľné pre splnenie právnych povinností, ktoré máme, predovšetkým pri kontrolách zo strany orgánov verejnej správy či pri plnení iných povinností, napr. pri plnení povinnosti poskytnúť tieto údaje orgánom činným v trestnom konaní apod.

Vo všetkých prípadoch spracováváme Vaše osobné údaje len ak je to nevyhnuteľné a len v tom najnutnejšom rozsahu.

5. Poskytovanie osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje odovzdávame svojim zamestnancom z dôvodu spracovania Vášho požiadavku na započatie zbierky pre potrebného, ďalej z dôvodu prevedenia daru z príslušnej verejnej zbierky prostredníctvom nadačného príspevku na osobu potrebného, neskôr obdarovaného, či poskytnutie daru. Vaše osobné údaje ďalej môžu byť odovzdané externým účtovníkom alebo externým advokátom viazaným povinnosťou mlčanlivosti pre účely splnenia našich zákonných povinností alebo v prípade riešenia sporov medzi nami.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované médiám (tj. prevádzkovateľom televízneho či rozhlasového vysielania, online a tlačovým médiám), a to za účelom propagácie príbehu potrebného, a to spravidla za účelom zvýšenia objemu darov v rámci verejnej zbierky.

Vaše osobné údaje nezdieľame s inými správcami osobných údajov.

6. Spôsob a doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracováváme predovšetkým automaticky, ale i manuálne, a sú uchovávané v papierovej a elektronickej podobe.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov činíme všetky nutné technické i organizačné opatrenia zaisťujúce ich ochranu.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania verejnej zbierky či zmluvného vzťahu medzi nami a ďalej po dobu 5 rokov odo dňa skončenia verejnej zbierky či tohoto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktoré sú nutné pre plnenie našich právnych povinností podľa platných právnych predpisov, uchováváme po celú dobu nevyhnuteľnú pre splnenie týchto povinností.

Ak nie ste úspěšným žiadateľom o založenie zbierky, sú Vaše osobné údaje i osobné údaje tretej osoby Vami poskytnuté spracovávané len po dobu medzi vyplnením formulára žiadosti o založenie verejnej zbierky do Vami doručenej informácie, že Vami navrhovaná verejná zbierka nebude uskutočnená.

7. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Podľa GDPR máte tieto práva:

7.1. Právo na prístup k osobným údajom.

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahrnuje právo získať od nás potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje, a ďalej informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotyčných osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli či budú sprístupnené, o plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od nás opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania či vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu a o práve podať sťažnosť u dozorového úradu.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie môžete uplatniť písomne na adrese Nadační fond pomoci, Boleslavova 43/11, 140 00 Praha alebo elektronicky: info@nfpomoci.cz

7.2. Právo na opravu nepresných údajov.

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Na druhú stranu máte však povinnosť oznamovať nám všetky zmeny svojch osobných údajov a doložiť, že ku takej zmene došlo. Zároveň ste povinni poskytnúť nám súčinnosť, ak zistíme, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

7.3. Právo na výmaz.

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ nepreukážeme, že sú oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov.

7.4. Právo na obmedzenie spracovania.

Ak budete popierať presnosť osobných údajov, dôvody pre ich spracovanie alebo ak podáte námietku proti ich spracovaniu, máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov do doby vyriešenia Vášho podnetu.

7.5. Právo na oznámenie opravy, výmazu či obmedzenie spracovania.

V prípade opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov máte právo, aby sme Vám takýto záznam oznámili. Ak dôjde ku oprave či výmazu osobných údajov, budeme o tejto skutočnosti informovať jednotlivých príjemcov Vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné či to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe Vašej žiadosti môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

7.6. Právo na prenositeľnosť osobných údajov.

Máte právo na prenositeľnosť osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo prečítateľnom formáte a právo požiadať nás o odovzdanie týchto údajov inému správcovi. Taktiež nás môžete požiadať, aby sme v tomto formáte dodali tieto informácie Vám.

7.7. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu nášho oprávneného záujmu. V prípade, že Vám nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, bez zbytočného odkladu ukončíme spracovanie Vašich osobných údajov.

7.8. Uplatnenie výšky uvedených práv.

Nadačný fond pomoci nemá povinnosť mať poverenú osobu pre ochranu osobných údajov a ani ho nemá. Pre uplatnenie vyššie uvedených práv nás môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktoch.

7.9. Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Budeme radi, pokiaľ prípadné nedostatky spojené so spracovávaním osobných údajov budete riešiť najprv s nami. Snažíme sa o maximálnu ochranu Vašich osobných údajov a rozhodne nie je naším cieľom Vaše práva ani v najmenšom poškdozovať, a preto sa budeme pozorne venovať Vašim sťažnostiam. Pokiaľ sa napriek tomu budete chcieť obrátiť na dozorový orgán, tak sa so sťažnosťami týkajícimi sa spracovania Vašich osobných údajov máte právo obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).