DAROVACIE PODMIENKY

Nadačného fondu pomoci

Preambula
Tieto darovacie podmienky (ďalej ako „Darovacie podmienky“) upravujú podmienky pre založenie projektovej zbierky v rámci projektu znesnáze21 v prospech Potrebného (ďalej ako „Projektová zbierka“), práva a povinnosti vzniknuté na základe uzatvorenej Darovacej zmluvy medzi Darcom a Nadačným fondom pomoci, IČO 243 03 437, so sídlom Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaným v nadačnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. N 915 (ďalej ako „Nadačný fond pomoci“), ako sprostredkovateľom peňažného daru pre Obdarovaného, a práva a povinnosti vzniknuté na základe Zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku uzavretej medzi Obdarovaným a Nadačným fondom pomoci.

I. Definície

Bankovým účtom sa v týchto Darovacích podmienkách rozumie bankový účet č. 4004040040/5500 a bankovný účet č. 2302302388/5500, vedené u Raiffeisenbank a.s., založené pre účely konania verejnej zbierky Nadačným fondom pomoci, na ktoré môžu Darcovia zasielať svoje dary pre Potrebného. Variabilný symbol pre zasielanie darov pre Potrebného bude uvedený vždy u príslušnej Projektovej zbierky.

Darcom sa v týchto Darovacích podmienkach rozumie fyzická osoba, podnikajúca fyzická osoba či právnická osoba, ktorá zasiela peňažné prostriedky na Bankový účet za účelom podporenia Projektovej zbierky na pomoc Potrebnému.

Darovacou smlouvou sa v týchto Darovacích podmienkach rozumie zmluva uzatvorená medzi Darcom a Nadačným fondom pomoci v zmysle ustanovenia § 2055 a nasl. Občianskeho zákonníku, prostredníctvom ktorej Darca prevedie vlastnícke právo k peňažným prostriedkom určeným Potrebnému na Nadačný fond pomoci.

Občianskym zákonníkom sa v týchto Darovacích podmienkach rozumie zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Obdarovaným sa v týchto Darovacích podmienkách rozumie Potrebný po ukončení Projektovej zbierky založenej v jeho prospech a po odoslaní vybranej finančej pomoci zníženej o Poplatok v rámci Projektovej zbierky z Bankového účtu Nadačným fondom pomoci.

Poplatkom sa v týchto Darovacích podmienkach rozumie poplatok na úhradu nákladov spojených s konaním Projektovej zbierky vo výške 4 % v zmysle ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o verejných zbierkach a o zmene niektorých zákonov (zákon o verejných zbierkach), v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejných zbierkach“), ktorý bude automaticky uhradený pred odoslaním vybranej čiastky v rámci Projektovej zbierky z peňažných prostriedkov získaných v rámci konanej Projektovej zbierky pre Potrebného.

Potrebným sa v týchto Darovacích podmienkach rozumie fyzická osoba, ktorá sa dostala do ťažkej životnej situácie a pre ktorú sa Projektová zbierka usporadúva.

Zmluvou o poskytnutí nadačného príspevku sa v týchto Darovacích podmienkach rozumie zmluva uzavretá medzi Potrebným a Nadačným fondom pomoci, na základe ktorej Nadačný fond pomoci poskytne Potrebnému nadačný príspevok pre účel založenej Projektovej zbierky vo výške celkovej vyzbieranej čiastky v rámci Projektovej zbierky zníženej o Poplatok.

Projektovou zbierkou sa v týchto Darovacích podmienkach rozumie zbierka založená v rámci Projektu znesnáze21 formou Projektovej zbierky v prospech Potrebného na základe žiadosti o založenie takejto Projektovej zbierky vyplnenej prostredníctvom Webových stránok Nadačného fondu pomoci, přičom takáto Projektová zbierka trvá spravidla po dobu 1 až 3 mesiacov od dňa započatia tejto Projektovej zbierky, a to vždy podľa závažnosti účelu, pre ktorý je Projektová zbierka založená, pričom každá jednotlivá projektová zbierka bude mať pridelený svoj vlastný variabilný symbol.

Webovými stránkami sa v týchto Darovacích podmienkach rozumejú internetové stránky www.znesnaze21.cz Nadačného fondu pomoci založené pre projekt znesnáze21.

Pod pojmom znesnáze21 sa v týchto Darovacích podmienkach rozumie projekt Nadačného fondu pomoci založený Nadačným fondom pomoci za účelom konania Projektových zbierok pre Potrebných a následné poskytovanie nadačných príspevkov vo výške vybraných čiastok v rámci jednotlivých Projektových zbierok pre Potrebných znížených o Poplatok.

Žiadateľom sa v týchto Darovacích podmienkach rozumie fyzická osoba, podnikajúca fyzická osoba či právnická osoba, ktorá prostredníctvom Webových stránok vyplnila formulár s žiadosťou o začatie Projektovej zbierky pre Potrebného. Žiadateľ môže byť osoba zhodná s Obdarovaným.

II. Základné ustanovenia

1. Tieto Darovacie podmienky upravujú najmä vzájomné práva a povinnosti medzi Žiadateľom a Nadačným fondom pomoci, vzájomné práva a povinnosti medzi Darcom a Nadačným fondom pomoci vzniknuté na základe uzatvorenej Darovacej zmluvy, vzájomné práva a povinnosti medzi Obdarovaným a Nadačným fondom pomoci vzniknuté na základe uzavretej Zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku, a v neposlednom rade akékoľvek vzájomné práva a povinnosti vzniknuté v súlade s prevádzkovaním Projektovej zbierky.

2. Akceptácia týchto Darovacích podmienok Žiadateľom, Potrebným, resp. Obdarovaným, je podmienkou pre založenie a konanie Projektovej zbierky, prijímanie darov od Darcov a následné poskytnutie nadačného príspevku vo výške čiastky vyzbieranej v Projektovej zbierke, zníženej o Poplatok, Potrebnému.

3. Odoslaním žiadosti o založenie Projektovej zbierky v prospech Potrebného, vysloveným súhlasom Potrebného s konaním takej zbierky v jeho prospech či poskytnutím finančného daru sa vyjadruje výslovný súhlas s týmito Darovacími podmienkami a záväzkom dodržiavať ich.

4. Pri zaslaní žiadosti o zahájenie Projektovej zbierky pre Potrebného v rámci projektu znesnáze21, konaním Projektovej zbierky pre Potrebného, či darovaním finančného obnosu na Bankový účet sa poskytujú osobné údaje, napr. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailové adresy apod. Bližšie podmienky a zásady spracovania osobných údajov upravuje dokument Zásady spracovania osobných údajov.

III. Založenie Projektovej zbierky

1. Pre založenie Projektovej zbierky je nutné vyplniť formulár žiadosti o založenie Projektovej zbierky Žiadateľom, pričom tento formulár je zverejnený na Webových stránkach. Do tohoto formulára je Žiadateľ povinnný vyplniť svoje osobné údaje, prípadne údaje o Potrebnom. Žiadateľ je oprávnený k tomuto formuláru pripojiť audiovizuálne dielo, z ktorého bude jasne patrná ťažká životná situácia Potrebného či iný zámer pomoci ďalším potrebným a ďalšie dokumenty preukazujúce splnenie účelu, pre ktorý má byť Projektová zbierka založená (zdravotnú dokumentáciu Potrebného, informácie o živelnej udalosti, následkom ktorej sa Potrebný dostal do ťažkej životnej situácie apod.).

2. Žiadateľ sa zaväzuje mať zaistené prípadné poskytnutie licenčného oprávnenia k audiovizuálnemu dielu nahranému do žiadosti o založenie projektovej zbierky, a to v zmysle ustanovenia § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Zb., zákon o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), na základe čoho bude Nadačný fond pomoci oprávnený zverejniť audiovizuálne dielo poskytnuté mu Žiadateľom, v ktorom bude zachytený príbeh Potrebného popisujúci jeho ťažkú životnú situaciu či iné plány pomáhať ďalším potrebným osobám.

3. Žiadateľ je povinný pri odosielaní formulára žiadosti o založenie Projektovej zbierky vysloviť svoj súhlas s čestným vyhlásením v znení podľa osoby Žiadateľa (fyzická osoba, právnická osoba), Súhlas so spracovaním zvláštnych osobných údajov a potvrdenie o zoznámení sa so zásadami spracovania osobných údajov, Darovacími podmienkami, Licenčným ujednaním.

4. Pokiaľ je osoba Žiadateľa odlišná od osoby Potrebného, je Žiadateľ povinný zaistiť, aby bol nahraný prostredníctvom účtu Žiadateľa založeného za účelom sledovania stavu založenia a konania Projektovej zbierky (ďalej ako „Účet“) súhlas Potrebného so založením Projektovej zbierky v jeho prospech s jeho úradne overeným podpisom alebo s kópiou občianskeho preukazu, vodičského preukazu alebo cestovného pasu.

5. Po vyplnení formulára žiadosti o založenie Projektovej zbierky a jeho odoslaní je tento formulár spracovávaný zamestnancami Nadačného fondu pomoci k posúdeniu účelu navrhovanej Projektovej zbierky.

6. Ak Žiadateľ nesplní všetky vyššie uvedené podmienky, najmä doloženie potrebnej dokumentácie, a to najneskôr do 21 dní odo dňa odoslania formulára žiadosti o založenie Projektovej zbierky pre Potrebného, nebude táto Projektová zbierka založená, čím však nie je nijako dotknuté právo na usporadúvanie iných zbierok pre iných Potrebných Nadačným fondom pomoci v rámci projektu znesnáze21.

7. Po založení Projektovej zbierky pre Potrebného bude takejto Projektovej zbierke priradený variabilný symbol, na základe ktorého budú môcť Darcovia poskytovať svoje dary v zmysle článku IV týchto Darovacích podmienok, a ktorý bude Projektovú zbierku odlišovať od iných projektových zbierok konaných Nadačným fondom pomoci.

8. Žiadateľ môže vyplniť formulár žiadosti o založenie Projektovej zbierky opakovane, a to v maximálnom počte 4 zbierky za jeden kalendárny rok. Žiadať však možno najskôr 90 dní po skončení predchádzajúcej Projektovej zbierky.

IV. Poskytovanie darov Darcami

1. Po založení Projektovej zbierky bude na Webových stránkach zverejnený účel konania Projektovej zbierky, dĺžka trvania Projektovej zbierky, Bankový účet, na ktorý môžu Darcovia zasielať svoje dary, ak budú chcieť podporiť Potrebného a variabilný symbol odlišujúci túto Projektovú zbierku od iných zbierok poriadaných Nadačným fondom pomoci.

2. Zaslaním finančního daru na Bankový účet a uvedením variabilného symbolu príslušnej Projektovej zbierky sa uzavrie Darovacia zmluva mezi Darcom a Nadačným fondom pomoci ako obdarovaným.

3. Mená či obchodné firmy (názvy právnických osôb) Darcov nebude Nadačný fond pomoci nikde zverejňovať, ak to nebude to výslovným želaním Darcu, ktorý túto skutočnosť doloží v písomnej forme zaslaním na adresu sídla Nadačného fondu pomoci, na e-mailovoú adresu Nadačného fondu pomoci: info@nfpomoci.cz, alebo prostredníctvom správy pre príjemcu pri zasielaní finančných prostriedkov na Bankový účet.

4. Na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Nadačného fondu pomoci, Boleslavova 11, Praha, na e-mailovoú adresu Nadačného fondu pomoci info@nfpomoci.cz, alebo prostredníctvom správy pre príjemcu pri zasielaní finančných prostriedkov na Bankovný účet, je Nadačný fond pomoci povinný vystaviť Darcovi potvrdenie o dare. Podmienkou pre vystavenie potvrdenia o dare je uvedenie mena, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby; názvu, IČO, sídla v prípade právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby.

5. Finančné dary môžu Darcovia zasielať prostredníctvom týchto platobných metód:

  • platobnou kartou
  • převodom z účtu

V. Poskytnutie nadačného príspevku Nadačným fondom pomoci

1. Po ukončení Projektovej zbierky bude s Potrebným uzavretá Zmluva o poskytnutí nadačného príspevku medzi Nadačným fondom pomoci a Potrebným. Vybraný finančný obnos znížený o Poplatok bude Potrebnému zaslaný spravidla na bankovný účet oznámený Nadačnému fondu pomocou buď formulára žiadosti o založenie Projektovej zbierky, ak je Žiadateľ a Potrebný tá istá osoba, alebo prostredníctvom súhlasného prehlásenia Potrebného s konaním Projektovej zbierky v jeho prospech, a to do 30 dní od podpisu Zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku.

2. Na základe Zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku prijíma Potrebný do svojho výlučného vlastníctva finančný obnos vo výške celkovej čiastky vyzbieranej v rámci založenej Projektovej zbierky znížený o Poplatok a zaväzuje sa ho použiť výslovne pre účely, pre ktoré bola předmetná Projektová zbierka konaná.

3. Ak nebude možné poskytnúť nadačný príspevok Potrebnému, najmä v následku zániku účelu Projektovej zbierky po jej zahájení alebo v medzidobí od jej ukončenia do poskytnutia nadačného príspevku Potrebnému (napr. smrťou Potrebného), je Nadačný fond pomoci povinný informáciu o tejto skutočnosti uverejniť na svojich Webových stránkach, pričom zároveň stanoví lehotu v minimálnej dĺžke 7 dní pre zasielanie žiádostí Darcov, ktorí zaslali finančné prostriedky na pomoc Potrebného v rámci takejto zaniknutej Projektovej zbierky, o navrátenie imi poskytnutých peňažných príspevkov. Takúto žiadosť sú Darcovia oprávnení zasielať Nadačnému fondu pomoci prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu info@nfpomoci.cz. Po márnom uplynutí takto stanovenej lehoty je Nadačný fond pomoci oprávnený zvyšné vybrané finančné prostriedky v rámci takejto Projektovej zbierky využiť pre obdobný účel, pre aký bola Projektová zbierka založená. Nadačný fond pomoci sa zaväzuje na svojich Webových stránkach informovať o využití tohoto nadačného príspevku.

VI. Využitie poskytnutého nadačného príspevku

1. Obdarovaný je oprávnený nadačný príspevok poskytnutý mu na základe Zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku použiť iba pre účel predpokladaný Projektovou zbierkou.

2. Nadačný fond pomoci je oprávnený vyžiadať si dokumentáciu od Obdarovaného dokladajúcu využitie nadačného príspevku a Obdarovaný sa zaväzuje túto dokumentáciu Nadačnému fondu pomoci poskytnúť.

3. Nesplnením povinností Obdarovaného podľa tohoto článku týchto Darovacích podmienok vzniká Obdarovanému povinnosť nadačný príspevok, poskytnutý mu na základe Zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku, navrátiť Nadačnému fondu pomoci, a to najneskôr do 30 dní od dňa výzvy k navráteniu nadačného príspevku, doručenej mu od Nadačného fondu pomoci.

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Nadačný fond pomoci vyhlasuje, že je na základe osvedčenia vydaného Magistrátom hlavného mesta Prahy dne 6.12.2019, č. j. MHMP2378325/2019, sp. zn. 2232388/2019, a ďalej osvědčenia vydaného Magistrátom hlavného mesta Prahy dňa 20.07.2021, č. j. MHMP 966450/2021, sp. zn. S-MHMP 811374/2021, oprávnený k prevádzkovaniu verejnej zbierky v súlade so Zákonom o verejných zbierkach.

2. Akékoľvek zmluvné vzťahy predpokladané týmito Darovacími podmienkami sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Vzájomné vzťahy neupravené týmito Darovacími podmienkami se riadia Občianskym zákonníkom, Zákonom o verejných zbierkach, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov; to všetko v platnom a účinnom znení; ako aj súvisejúcimi predpismi. Zároveň tieto zmluvné vzťahy podliehajú príslušným právnym predpisom Európskej únie.

3. Akékoľvek súdne spory medzi Nadačným fondom pomoci a Potrebným, resp. Obdarovaným, Žiadateľom, Darcom budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi Českej republiky.

4. Tieto Darovacie podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 12. 2021.