Podpořme Festival rodiny 2024!

Česká republika / Sbírku organizuje Síť pro rodinu, z.s.

{}

Podpořme Festival rodiny 2024!

0 %

Vybráno 0 Kč z 50 000 Kč
Zbývá -27 dnů
Sbírka byla ukončena 17. června 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Jsme nezisková organizace, která déle než 20 let zastřešuje více jak 250 mateřských, rodinných a komunitních center v České republice. Naším posláním je podpora zdravé a fungující rodiny coby základního kamene společnosti.

Prostřednictvím jednotlivých členských center provázíme cestou rodičovství, nabízíme prostor pro sdílení radostí i starostí v kontextu celé rodiny.

Věnujeme se podpoře těchto center, postavení žen na trhu práce, rovným příležitostem, podpoře rodičů samoživitelů, pěstounství. Vzděláváme, podporujeme, síťujeme…

V letošním roce pořádáme již 5. ročník Festivalu rodiny, který je celonárodní osvětovou kampaní upozorňující na hodnotu rodiny, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jakožto důležitých aktérů působících na poli prevence. 

Kampaň podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času, stejně tak ke vzdělávání a osvětě v této oblasti. Během pěti týdnů ode Dne matek (letos 12. května) přes Den rodiny (15. května), Den dětí (1. června) až po Den otců (letos 16. června) se konají akce, při kterých mohou rodiny plnohodnotně prožít společné chvíle.

Jednotlivá členská centra a další organizace pracující s rodinami v tomto čase pořádají různé vzdělávací a osvětové aktivity, slavnosti, oslavy a akce pro celé rodiny, jejich jednotlivé členy, či širokou veřejnost

Letošní kampaní poukazujeme na různorodost rodin a jejich specifické potřeby, např. na samoživitele; pěstouny; rodiny, jejichž člen vyžaduje dlouhodobou péči; rodiny se zkušeností s úmrtím nejbližšího člena rodiny; s domácím násilím; drogami; alkoholem; psychickými poruchami; ale i bilingvní rodiny; rodiny s vícerčaty; sendvičové či vícegenerační rodiny, apod. 

Každá rodina má svá specifika, své potřeby, starosti i radosti. Všechny jsou však stejně důležité a stojí za naši plnou pozornost. 

K aktivní účasti na Festivalu rodiny tedy zveme nejen naše členské organizace, ale i všechny ostatní, které se zabývají rodinou v jakékoliv její podobě. V loňském roce se zapojilo 102 organizací s 202 akcemi z celé České republiky.

Jak sbírka pomůže?

Sbírka je založena za účelem efektivní propagace Festivalu rodiny.

Vybrané peníze bychom využili také na financování propagačních materiálů (propisky, butonky , balonky, letáčky, atd. ). Tyto by pak byly na vybraných akcích k dispozici široké veřejnosti.

Přidejte se k nám,  s námi kvete každá rodina! 

Děkujeme