Súhlas so spracovaním zvláštnych osobných údajov

a potvrdenie o zoznámení sa so zásadami spracovania osobných údajov

I. Potvrdenie o zoznámení sa so zásadami spracovania osobných údajov

Vyhlasujem, že som plne zoznámený/á so zásadami spracovania osobných údajov uverejnených na webových stránkach www.znesnaze21.cz, teda som informovaný/á o všetkých svojich právach, ktoré v súvislosti so spracovaním osobných údajov, a taktiež i zvláštnych osobných údajov, mám.

II. Súhlas so spracovaním zvláštnych osobných údajov

Týmto dávam výslovný súhlas Nadačnému fondu pomoci, IČO 243 03 437, so sídlom Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha (ďalej ako „Nadačný fond pomoci“), ako správcovi v súlade s nariadením (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej tiež len „GDPR“) a to:

  • ku spracovaniu, zhromažďovaniu a evidencii zvláštnych osobných údajov, predovšetkým údajov o mojom zdravotnom stave, ako aj ďalších zvláštnych osobných údajov v zmysle ustanovení článku 9 GDPR,
  • ku zhromažďovaniu, spracovávaniu a evidencii údajov vo veciach týkajúcich sa správneho konania, v ktorých som/bol/a účastníkom;
  • ku zhromažďovaniu, spracovávaniu a evidencii údajov vo veciach týkajúcich sa trestného konania, v ktorom som vystupoval/a/vystupujem ako poškodený/á.

(ďalej ako „zvláštne osobné údaje“)

Súhlas je poskytovaný za účelom spracovania záležitosti, ohľadne ktorej som sa na Nadačný fond pomoci obrátil, a to za účelom založenia a konania projektovej zbierky v rámci projektu znesnáze21.

Som zoznámený/á s tým, že poskytnuté zvláštne osobné údaje sú spracovávané predovšetkým za účelom:

  • posúdenia podmienok pre založenie projektovej zbierky v rámci projektu znesnáze21, a pre vedenie súvisejúcej nevyhnutnej dokumentácie; a/nebo
  • vedenie evidencie potrebných, pre ktorých je založená a konaná projektová zbierka v rámci projektu znesnáze21, a ktorým je následne poskytnutý nadačný príspevok v súlade s darovacími podmienkami uverejnenými na webových stránkách www.znesnaze21.cz; a/lebo
  • kontroly použitia poskytnutého nadačného príspevku súvisejúcej s naplnením príslušnej zmluvy o nadačnom príspevku a využitím nadačného príspevku za účelom, pre ktorý byl poskytnutý.

Súhlas poskytujem na dobu nevyhuteľne nutnú pre posúdenie a vybavenie žiadosti; v prípade schválenia nadačného príspevku či založenia projektovej zbierky v rámci projektu znesnáze21 na dobu následnej spolupráce a na dobu nevyhnutnej archivácie. V prípade nevyhnutnej archivácie výslovne súhlasím s tým, aby osobné údaje boli uchovávané v listinnej podobe v archíve a v elektronických formách (databáze) po dobu 5 rokov, potom skartované a z elektronických foriem uchovávania vymazané. Súhlas poskytujem len Nadačnému fondu pomoci, ktorý bez zákonom stanovených prípadov nesmie osobné údaje poskytnúť dalším osobám a úradom a musí tieto údaje zabezpečiť pred neoprávneným či nahodilým prístupom a spracovaním, pred zmenou a zničením, zneužitím či stratou. Beriem na vedomie, že mám predovšetým právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania zvláštnych osobných údajov po dobu odo dňa udelenia tohoto súhlasu do jeho odvolania.

Ďalej potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o tom, že ak zistím či sa budem domnievať, že Nadačný fond pomoci vykonáva spracovanie zvláštnych osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžem požiadať o vysvetlenie a požadovať, aby Nadačný fond pomoci ako správca a spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Som vyrozumený/á s tým, že v prípade nezaloženia projektovej zbierky v rámci projektu znesnáze21 mám právo do 30 dní od doručenia oznámenia o nezaložení projektovej zbierky v rámci projektu znesnáze21 písomne (e-mailom na adrese info@nfpomoci.cz) požiadať o navrátenie všetkých dokumentov, ktoré boli v súvislosti s žiadosťou poskytnuté vo fyzickej podobe. Tieto dokumenty budú zaslané prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb formou doporučenej listovej zásielky alebo po predchádzajúcej dohode vyzdvihnuté osobne na kontaktnej adrese Boleslavova 11, 140 00 Praha 4. Beriem na vedomie, že v prípade, že o tieto dokumenty výslovne nepožiadam, tak budú tieto dokumenty vo vyššie uvedenej lehote skartované a vymazané.

III. Udelenie súhlasu so spracovaním zvláštnych osobných údajov a potvrdení o zoznámení sa so zásadami spracovania osobných údajov za tretiu osobu

Ak som zákonným zástupcom či opatrovníkom tretej osoby, uděľujem súhlas so spracovaním zvláštnych osobných údajov v znení vyššie uvedenom za túto tretiu osobu.

Vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Tento súhlas je slobodný a vedomý prejav vôle subjektu údajov, ktorého obsahom je privolenie subjektu údajov so spracovaním zvláštnych osobných údajov.