Čestné prehlásenie

Čestne prehlasujem, že

  • všetky informácie, ktoré som poskytol/a Nadačnému fondu pomoci, IČO 243 03 437, so sídlom Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha (ďalej ako „Nadačný fond pomoci“), sú presné, pravdivé a úplné. Ak sa ukáže, že mnou poskytnuté informácie nie sú presné, pravdivé a úplné, zaväzujem sa navrátiť poskytnutý nadačný príspevok poskytnutý Nadačným fondom pomoci mne či osobe potrebnej;
  • nie je mi známe, že by na konkrétne určené výdaje či ich časť, u ktorých sa podľa žiadosti o založenie projektovej zbierky v rámci projektu znesnáze21 predpokladá poskytnutie finančných prostriedkov od Nadačného fondu pomoci, boli čerpané finančné prostriedky z iných zdrojov;
  • som si vedomý/á možných následkov a sankcií, ktoré plynú z uvedenia nepresných, nepravdivých alebo neúplných údajov; súhlasím s vykonaním predbežnej (ex ante) kontroly zo strany Nadačného fondu pomoci a beriem na vedomie, že neumožnenie takejto kontroly je dôvodom pre vyradenie žiadosti z procesu založenia projektovej zbierky v rámci projektu znesnáze21;
  • som sa zoznámil/a a súhlasím s darovacími podmienkami a beriem na vedomie Zásady spracovania osobných údajov, ktoré sú uverejnené na webových stránkach www.znesnaze21.cz.