POTVRZENÍ O DARU

Ako využiť potvrdenie o darovaní?

Fyzické osoby podľa § 15 odst. 1 zákona o dani z príjmu

Od základu dane môžu fyzické osoby (vrátane zamestnancov) odpočítať hodnotu poskytnutých bezúplatných plnení, pokiaľ ich úhrnná hodnota v zdaňovacím období (kalendárny rok) presiahne 2 % zo základu dane alebo činí aspoň 1000 Kč. Celkovo možno za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) odpočítať najviac 15 % zo základu dane. To neplatí pre zdaňovacie obdobie kalendárnych rokov 2020 a 2021, za ktoré možno v úhrne odpočítať vždy najviac 30 % základu dane.

Osoby samostatne zárobkovo činné (OSZČ) uplatňujú odpočet darov z daní priamo vo svojom daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým daňové vyrovnanie spracováva zamestnávateľ, predkladajú potvrdenie o poskytnutí daru svojej mzdovej učtárni raz ročne, najneskôr do polovice februára, a to za celý predchádzajúci rok. Zníženie daňového základu sa následne prejaví v rámci daňového vyrovnania vo vyššej marcovej výplate.

Právnické osoby podľa § 20 odst. 8 zákona o dani z príjmu

Od základu dane môžu právnické osoby odpočítať hodnotu bezúplatných plnení, pokiaľ hodnota bezúplatného plnenia činí aspoň 2000 Kč za kalendárny rok. V úhrne možno po novom za obdobie január-december odpočítať najviac 10 % z už zníženého základu dane. Pre zdaňovacie obdobie, ktoré skončilo v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, možno odpočítať vždy najviac 30 % zníženého základu dane.