Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že

  • všechny informace, které jsem poskytl/a Nadačnímu fondu pomoci, IČO 243 03 437, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha (dále jako „Nadační fond pomoci“), jsou přesné, pravdivé a úplné, ukáže-li se, že mnou poskytnuté informace nejsou přesné, pravdivé a úplné, zavazuji se navrátit poskytnutý nadační příspěvek Nadačním fondem pomoci mně nebo osobě potřebné;
     
  • není mi známo, že by na konkrétně určené výdaje či jejich část, u kterých se dle žádosti o založení projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21 předpokládá poskytnutí finančních prostředků od Nadačního fondu pomoci, byly čerpány finanční prostředky z jiných zdrojů;
     
  • jsem si je vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepřesných, nepravdivých nebo neúplných údajů; souhlasím s provedením předběžné (ex ante) kontroly ze strany Nadačního fondu pomoci a beru na vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu založení projektové sbírky v rámci projektu znesnáze21;
     
  • jsem se seznámil a souhlasím s darovacími podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů, jež jsou uveřejněny na webových stránkách www.znesnaze21.cz.